Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorami Danych Osobowych są:

Agnieszka Sołtysiak- Zagożdżon prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą
Biuro Doradztwa Gospodarczego LOGICA NOVA
z zakładem głównym pod adresem: Dworcowa 4a, 62-020 Swarzędz, wpisana/wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 01-04-2006, NIP: 7831501079, REGON: 300219568.

oraz

Karolina Bartoszek-Dourado prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą
Oh my! Usługi Kreatywne Karolina Bartoszek-Dourado
z zakładem głównym pod adresem: Osiedle Szkolne 31/14 , 31-975 Kraków, wpisana/wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 12-11-2012, NIP: 7491945942, REGON: 122704761.

2. Szanujemy Twoje prawa i gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Respektując przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781), zwaną danej Ustawą i inne właściwe, zapewniamy pełną egzekwowalność wszystkich Twoich praw oraz podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Twoje dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione.

II. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy na naszej Stronie internetowej

 1. Na naszej Stronie internetowej oraz Blogu pobieramy następujące dane osobowe:

a) Twoje imię – wysyłając zapytanie z wykorzystaniem udostępnionego elektronicznego formularza kontaktowego poprosimy Cię o podanie swojego imienia, żeby podczas kontaktu móc się do Ciebie zwracać w ten właśnie sposób;  jeżeli natomiast komentujesz zamieszczone na naszym Blogu treści – zawsze możesz podpisać się swoim imieniem, nazwiskiem, inicjałami lub pseudonimem, co też ułatwi pozostałym Użytkownikom odnoszenie się do opublikowanych przez Ciebie komentarzy,

b) Adres poczty elektronicznej e-mail – służy nam głównie do celów kontaktowych, to na wskazany przez Ciebie adres e-mail wysyłamy odpowiedź na zapytanie przesłane z wykorzystaniem elektronicznego formularza kontaktowego;

c) Nazwa Użytkownika – nazwa, która identyfikuje Cię na naszym Blogu (o ile taką określisz), może to być Twoje imię, nazwisko, inicjały lub pseudonim; 

d) Adres IP – są to informacje, które wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie (głównie adres IP i inne informacje, jakie zawierają logi systemowe) i wykorzystywane są przez nas w celach technicznych. Niemniej jednak, Twój adres IP może być także wykorzystywany w celach statystycznych, takich jak zbieranie ogólnych informacji demograficznych (lokalizacja, z której następuje połączenie),

e) Pliki Cookies – na naszej Stronie internetowej wykorzystuję technologię Cookies w celu dostosowania jej funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Więcej informacji na temat ciasteczek możesz znaleźć w naszej Polityce plików Cookies.

III. Podanie przez Ciebie danych osobowych

 1. Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne w celu: 
  a) korzystania z naszej Strony internetowej, kiedy wypełniasz udostępnione w jej ramach Formularze elektroniczne (np. Formularz kontaktowy) oraz 
  b) korzystania z naszego Bloga, kiedy przeglądasz zamieszczone przez nas wpisy, komentujesz nasze artykuły czy udostępniasz opublikowane przez nas na Blogu treści. 

2. Jako osoba, której dane dotyczą masz możliwość wyboru, czy chcesz korzystać z usług udostępnianych w ramach naszej Strony internetowej lub Bloga. Jeżeli chcesz z nich korzystać, to tylko od Ciebie zależy to, w jakim zakresie będziesz to robił oraz jakie dane osobowe i inne informacje zostaną przez Ciebie udostępnione.


IV. Cele i czynności oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

 1. Źródłem przetwarzanych przez nas danych osobowych są tylko i wyłącznie osoby, których dane dotyczą, a więc Użytkownicy naszej Strony internetowej lub Bloga.

2. Jako Administratorzy Danych Osobowych przetwarzamy Twoje dane osobowe (jako osoby, której dane dotyczą) przede wszystkim w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem naszej Strony internetowej lub Bloga.

3. Wobec powyższego, podstawą przetwarzania danych osobowych, w zależności od czynności jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zawarcie i wykonanie umowy z nami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na nas jako Administratorach Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Zgodnie z zasadą minimalizacji dbamy o to, aby Twoje dane osobowe były adekwatne, stosowne oraz ograniczone i niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane.


V. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie IV
 2. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane przez okres dłuższy niż to zostało powyżej wskazane, ale tylko i wyłącznie w przypadku kiedy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas, jako Administratorów Danych Osobowych, wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą dla Ciebie świadczymy ma charakter ciągły.
 3. W celu uzyskania kopii danych – skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@biznesyiniuanse.pl.

VI. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora

 1. Wśród moich prawnie uzasadnionych interesów, w oparciu o które może odbywać się przetwarzanie Twoich danych, można wskazać na: zarządzanie moją Stroną internetową i Blogiem, archiwizację prowadzonej przez Nas korespondencji, na potrzeby zabezpieczenia informacji oraz ewentualnych dowodów na wypadek obrony przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony czy analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu z mojej Strony internetowej za pomocą plików cookies (po wyrażeniu uprzedniej zgody na wykorzystywanie i zapisywanie konkretnych rodzajów ciasteczek).

VII. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców. Powierzanie danych osobowych innym podmiotom.

 1. Twoje dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które przetwarzają dane na rzecz mojej firmy, jako Administratora Danych Osobowych. Moi podwykonawcy, z których usług korzystam to przede wszystkim:

a) Hostingodawca – powierzam mu dane osobowe w celu ich przechowywania na udostępnionej mi przestrzeni serwera, w tym serwera skrzynki pocztowej, a także w celach archiwizacji tych danych,

b) Firma IT – w celu zapewnienia bieżącego wsparcia technicznego mojej Strony internetowej,

c) osoby, które przy świadczeniu usług związanych ze wsparciem technicznym mojej Strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych,

d) inni moi podwykonawcy, którzy:

 • świadczą inne usługi niezbędne do bieżącego funkcjonowania mojej Strony internetowej,
 • mogą brać udział w świadczeniu na Twoją rzecz usług prawnych oraz odpowiadać na Twoje wiadomości e-mail.

2. W sytuacji, w której powierzam innym podmiotom przetwarzającym Twoje dane osobowe, zawieram z takim podmiotem odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Twoich danych osobowych do przetwarzania, trudno byłoby mi prowadzić działalność w ramach mojej Strony internetowej oraz Bloga.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego

 1. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe miały zostać przekazywane do Państwa trzeciego nie martw się – zostaniesz o wszystkim uprzednio poinformowany, a my – jako Administratorzy Danych Osobowych – będziemy stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 2. Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób Facebook, Google, Instagram, przetwarzają Twoje dane osobowe. W tym zakresie polecamy zajrzeć do polityki prywatności wskazanych wyżej podmiotów. Dostawcy Ci, zgodzili się jednak na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO, a ponadto ich europejskie siedziby oraz serwery są zlokalizowane na terenie EOG w związku z czym zapewniają oni adekwatny poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie i nie przekazują danych użytkowników europejskich m.in. do Stanów Zjednoczonych.

IX. Twoje prawa

 1. RODO przyznaje Ci (jako osobie, której dane dotyczą) następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

a) prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych

 • jako Administratorzy Danych Osobowych mamy obowiązek, aby przekazać Ci określone w art. 13 RODO (w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) lub art. 14 RODO (w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą) informacje,
 • obowiązek informacyjny, o którym mowa powyżej musimy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas wysyłania zapytania za pomocą elektronicznego Formularza kontaktowego), a jeżeli Twoich danych nie pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności,
 • jako Administratorzy Danych Osobowych możemy zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,

  b) prawo dostępu do swoich danych osobowych
 • jako osoba, której dane dotyczą masz prawo do uzyskania potwierdzenia w zakresie tego, czy dane Ciebie dotyczące są przez nas przetwarzane, a jeśli taka sytuacja ma miejsce – możesz uzyskać dostęp do tych danych oraz informacji, o których mowa w literze poprzedzającej,

  c) prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych
 • w każdym czasie możesz od nas żądać sprostowania danych Ciebie dotyczących, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia danych niekompletnych,

  d) prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • masz prawo od nas żądać skasowania danych Ciebie dotyczące, które posiadamy jako Administratorzy Danych Osobowych,
 • możesz również wystąpić o poinformowanie przez nas innych administratorów danych osobowych, którym przekazane zostały przez nas Twoje dane o tym, że są zobowiązani do ich wykasowania,
 • kiedy możesz żądać usunięcia swoich danych? Przede wszystkim wtedy, gdy:
  • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, w których to zostały zgromadzone i nie są w żaden inny sposób przetwarzane (tj. kiedy cel przetwarzania Twoich danych osobowych został osiągnięty),
  • cofniesz wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (co dotyczy sytuacji, kiedy zgoda była jedyną podstawą przetwarzania danych),
  • Twoje dane osobowe były przetwarzanie niezgodnie z prawem (tj. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy legalizującej przetwarzanie, przy czym w takiej sytuacji musisz dysponować podstawą prawną swojego żądania),
  • konieczność usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych wynika z przepisów prawa,
  • wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego,
 • pamiętaj jednak, że istnieją sytuacje, w których prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania – są to takie przypadki, kiedy przetwarzanie jest niezbędne:
  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  • do wywiązania się przez nas – jako Administratorów Danych Osobowych –  z obowiązku prawnego (np. obowiązku podatkowego),
  • ze względu na interesy zdrowia publicznego,
  • do celów badań naukowych lub historycznych, ale także do celów statystycznych,
  • do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

   e) prawo ograniczenia przetwarzania
 • zawsze możesz się do nas zgłosić z żądaniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (polega to na tym, że do czasu wyjaśnienia sprawy, możemy jedynie przechowywać Twoje dane) w takich przypadkach kiedy:
 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,
 • uważasz, że Twoje dane są przez nas przetwarzane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie zgadzasz się na ich usunięcie,
 • my już Twoich danych nie potrzebujemy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

  f) prawo przenoszenia danych
 • możesz uzyskać od nas dostarczone przez siebie dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (tj. do odczytania przez komputer),
 • możesz również przesłać te dane w takim formacie do innego administratora danych osobowych, bez żadnych przeszkód z naszej strony jedynie wówczas, gdy:
 • podstawą przetwarzania danych była Twoja zgoda lub wykonanie umowy,
 • lub przetwarzanie tych danych odbywało się w sposób zautomatyzowany

  g) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych
 • w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, które dotychczas były przez nas przetwarzane w uzasadnionych celach, zgodnych z przepisami prawa, 
 • jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas (jako Administratorów Danych Osobowych), to możesz – ze względu na swoją szczególną sytuację wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, w tym profilowania,
 • pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji nie będzie już możliwe przetwarzanie przez nas Twoich danych chyba, że wykażę istnienie uzasadnionej, nadrzędnej wobec Twoich praw i wolności podstawy przetwarzania danych, bądź podstawy ustalenia, dochodzenia czy też obrony roszczeń.

  h) prawo  nie podlegania profilowaniu
 • ani na naszej Stronie internetowej, ani na prowadzonym w jej ramach Blogu nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę,
 • jeżeli pojawią się sytuacje, w których profilowanie będzie mogło mieć miejsce, to zawsze Cię o tym poinformujemy,

  i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 • jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek inny sposób naruszamy uprawnienia czy też obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które regulują problematykę ochrony danych osobowych – zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa UODO).

  2. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym – prześlij do nas wiadomość na adres e-mail: kontakt@biznesyiniuanse.pl.

X. Profilowanie

 1. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 2. Co do zasady, Twoje dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, które wywołuje wobec Ciebie jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Niemniej jednak korzystam z plików Cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na mojej Stronie internetowej oraz Blogu, m.in. w celu ulepszania jej struktury i zawartości oraz podejmowania działań optymalizacyjnych.

XI. Udostępnianie danych osobowych

 1. Pamiętaj, że żadnych Twoich danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez Twojej wyraźnej zgody. 
 2. Dane osobowe bez Twojej zgody (jako zgody osoby, której dane dotyczą), mogą być udostępniane tylko i wyłącznie podmiotom prawa publicznego, a zatem organom władzy i organom administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

XII. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania naszą Stroną internetową i Blogiem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście na moją Stronę internetową lub Bloga nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą Stronę internetową lub Bloga, są one wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

XIII. Uwagi końcowe

 1. Jeżeli masz jakieś pytania lub chciałbyś złożyć wniosek czy skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez nas Twoich danych osobowych, to wyślij do nas wiadomość e-mail na adres: kontakt@biznesyiniuanse.pl
 2. Pamiętaj, aby w treści takiego zgłoszenia wskazać w sposób wyraźny:
  a) dane osoby lub osób, których dotyczy Twoje zgłoszenie,
  b) zdarzenie, które jest powodem zgłoszenia,
  c) swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  d) oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 3. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany. W przypadku, kiedy zaistniałaby jedna z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu zostaną poinformowane osoby, których dane dotyczą, a jeżeli będzie miało to zastosowanie – także Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 4. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie mojej Strony internetowej i Bloga lub w Polityce plików Cookies, chyba, że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
 5. W kwestiach, które nie zostały uregulowane niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej polskiej, w tym w szczególności: przepisy RODO, Ustawy i inne właściwe. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.